دیدگاه

دیدگاه

سیاست اسرائیل در قبال حزب الله پس از پایان جنگ سوریه

اوزگور دیکمن

ثبات و پایداری نسبی شرایط میدانی در سوریه و افزایش قدرت و نفوذ ایران و حزب الله در منطقه موجب گشت تا بار دیگر حزب الله در صدر تهدیدات راهبردی اسرائیل قرار بگیرد.

دیدگاه

سیاست و دانشگاه در ایران

مهمت کوچ

رقابت تاریخی میان روحانیون قم و روشنفکرانی که خواستار نگه داشتن مرز بین آموزه ‌های دینی و آموزشهای علمی و دنیوی بودند، هنوز یکی از موضوعات مطرح در جامعۀ ایران به شمار می ‌رود.