دیدگاه

سیاست داخلی

توسعۀ سیاسی در ایران

سهیل اسدی

به زعم مراجع دینی حاکم و برخی از سیاستمداران، سیستم حکومتی در ایران از نوعی قداست و مشروعیت فرازمینی و الهی برخوردار است و نیازی به مشروعیت زمینی و مردمی ندارد.

دیدگاه

سه کودتای نافرجام گولن علیه اردوغان

مهمت کوچ

کودتای 15 جولای آغاز دوره ای جدید در سیاست داخلی و خارجی ترکیه است. ترکیه از یک طرف به بازسازی سازمانها و ارگانهای حیاتی نظام که در طول چهل سال مورد هدف عوامل نفوذی گولن قرار گرفته بود، خواهد پرداخت و از طرف دیگر فصلی نو در روابط خارجی اش خواهد گشود.