دیدگاه

سیاست خارجی

سیاست ایران در تغییر ساختار جمعیتی سوریه

علی حسین باکیر

مناطقی که هدف این برنامه های ایران قرار گرفته اند، از ساکنان اصلی تخلیه شده، و عناصری از علویها و شیعیان بومی یا خارجی جایگزین آنان شده اند.

دیدگاه

سیاست نظامی ایران در سوریه

معن طلاع

سوریه به صورت میدانی برای فرسایش گستردۀ مادی و بشری ایران و نیروهای وابسته، به ویژه حزب الله و شبه نظامیهای عراقی درآمده است.