دیدگاه

دیدگاه

رئیسی و محدود شدن میدان عمل ایران

حقی اویغور

جمهوری اسلامی که با آمریکا دچار مشکل بود و از سوی دیگر نیز نتوانست حمایت مورد انتظارش را از کشورهای شرقی به دست آورد، در قبال تحولات منطقه ای در ماه های اخیر غافلگیر شد.

دیدگاه

دگرگونی در دکترین امنیتی ایران و تنش میان ایران و آذربایجان

چاغتای بالجی

جمهوری اسلامی که سالهاست استراتژی «هلال شیعی» در منطقه را دنبال می کند، اکنون و در نتیجه تحولات اخیر در منطقه، خود را در معرض محاصره حلقه ای از خطرات و تهدیدها می بیند.