دیدگاه

دیدگاه

ناامنی آبی در ایران

عارفه دلی باش

ایران در بین ١٥٥ کشور، چهاردهمین کشور از نظر شدت تنش آبی در سال ٢٠٢٠ بوده است. پیش بینی می شود این کشور تابستان امسال شاهد خشکترین سال در پنجاه سال اخیر باشد.

سیاست خارجی

دروغی بزرگ به نام انتخابات ریاست جمهوری سوریه

محمد عبدالمجید

هدف اسد از برگزاری انتخابات به این نحو، ارسال این پیغام به جامعه جهانی است که او هنوز طرفداران زیادی دارد و از مشروعیت برخوردار است و باید بر این اساس با او برخورد شود.