دیدگاه

دیدگاه

مأموریت احتمالی ترکیه در افغانستان: فرصتها و چالشها

رحیم الله فرزام

مأموریتی که ترکیه پس از خروج از ایالات متحده در افغانستان برعهده خواهد گرفت، می تواند به برقراری صلح در این کشور کمک کند.

دیدگاه

رئیسی و ایران جدید

حقی اویغور

حاکمیت جمهوری اسلامی می داند که باید شکاف به وجود آمده در سیستم دوگانه ای را که تاکنون با موفقیت اداره کرده، هرچه زودتر برطرف نماید و در این مورد، بدون شک مهمترین وظیفه بر عهده ابراهیم رئیسی است.