دیدگاه

دیدگاه

عملیات سنجار، پ.ک.ک. و شبه نظامیان مورد حمایت ایران

چاغتای بالجی

چنانچه ایران که پ.ک.ک. و شبه نظامیان را به عنوان بازیگران ابزاری می بیند، علیه عملیات نظامی احتمالی ترکیه در سنجار موضع گیری کند، احتمال همکاری میان پ.ک.ک. و شبه نظامیان مورد حمایت ایران افزایش خواهد یافت.

دیدگاه

توافق احتمالی بایدن با ایران و تأثیرات آن بر منطقه

حقی اویغور

دولت بایدن و متحدانش بیش از آنکه به دنبال بازگشت به برجام باشند، خواهان توافق جدید جامعتری هستند که سیاستهای منطقه ای و فناوری موشکی ایران را نیز شامل می شود.