دیدگاه

سیاست خارجی

بحران قره باغ؛ شکاف میان ارزشهای انقلاب و سياست خارجى ایران

مشتاق الحلو

جمهوری اسلامی اگرچه حمایت از برخی کشورهای منطقه را با پوشش ایدئولوژیک توجیه می کند، ولی در واقع اهدافی فراتر از مسائل ایدئولوژیک دنبال می کند.

دیدگاه

ترورها در ایران در چارچوب نظریه اطلاعاتی

چاغتای بالجی

نهادهای امنیتی ایران با چهار معضل اساسی؛ رقابت بین نهادها، ناکامی در عملیات ضد جاسوسی، ناکامی در تحلیل اطلاعات و اشتباهات اطلاعاتی و سیاست زدگی اطلاعات روبرو هستند.