دیدگاه

دیدگاه

آیا میدان جدید نبردِ لشکر فاطمیون افغانستان خواهد بود؟

رحیم الله فرزام

جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید به نیرویی نیابتی در افغانستان نیاز دارد که به عنوان نماینده منافع ایران در سیاست افغانستان، هم قدرتمند باشد و هم از نظر ایدئولوژیک وفادار باشد.

دیدگاه

شکاف در حشد شعبی: پیامدها و احتمالات

تایلان چوكن اوغلو

موضعگیری های نظامی-سیاسی حشد عتبات تا به امروز و نیز روند جدایی آنها از حشد شعبی نشانگر مواضع و دیدگاه های آیت الله سیستانی است.