دیدگاه

دیدگاه

روند صلح در افغانستان

رحیم الله فرزام

صلح با طالبان به معنای حاکم شدن صلح بر افغانستان نیست. زیرا تعداد فراوانی گروه جهادی کوچک و بزرگ فعال و از جمله داعش خواهان تداوم جنگ در کشور هستند.

دیدگاه

پیام توافق نفتی ایالات متحده امریکا و ی.پ.گ. برای ایران

امید باشار

این توافق غیررسمی هم به زیان رژیم اسد و در نتیجه ایران است و هم آشکارا امنیت ملی ترکیه را تهدید می کند.