دیدگاه

دیدگاه

معنی و سابقه حکم حکومتی در نظام ایران

مشتاق الحلو

با توجه به تعطیلی مجلس شورای اسلامی در اثر شیوع کرونا، به نظر می سد در مرحله پیش رو شاهد احکام حکومتی بیشتری خواهیم بود.

سیاست خارجی

مداخله ایران در نبرد ادلب به چه معنی است؟

حسین آقایی

پس از کشته شدن سلیمانی، حکام تهران می کوشند با مداخله در ادلب، از تبلور این برداشت که "محور مقاومت" از عراق تا سوریه شکست خورده و یا تضعیف شده است، جلوگیری به عمل آورند.