دیدگاه

دیدگاه

قرارداد صادرات برق ایران به عراق: مشکلات و سناریوهای پیش رو

کنان اصلانلی

عراق برای تأمین حدود ٣٠ الی ٤٠ درصد ظرفیت تولید برق داخلی و نیز برق مصرفی نیازمند گاز و برق وارداتی از ایران است.

دیدگاه

تزلزل جدی موقعیت ایران در سوریه

محمد عبدالمجید

ایران اگرچه می داند سوریه در سایه اسد به کشوری ناکام تبدیل شده و اسد نمی تواند دوران پساجنگ را مدیریت کند، اما باز هم اصرار بر ماندنش دارد، زیرا در سوریه ضعیف، راحت تر می تواند پروژه خود را اجرا کند.