نقل مطلب/مصاحبه

دیدگاه

نگاهی به کابینه دولت سیزدهم

مهمت کوچ

به نظر می رسد در سیاست داخلی یک رویکرد امنیتی محور حاکم خواهد بود و در سیاست خارجی نیز دولت جدید سعی خواهد کرد تا از دستاوردهای میدانی به عنوان یک برگ برنده در مذاکرات استفاده کند.