نقل مطلب/مصاحبه

سیاست خارجی

نگاهی به اهداف سفر اسد به تهران

محمد عبدالمجید

سفر اسد به تهران و دیدار با مقامات این کشور نشان می دهد که نیروهای ایران قصد خروج از سوریه در این مقطع را ندارند و اسد از این حضور حمایت خواهد کرد.

دیدگاه

ایران در دوراهی مصلحت گرایی و ‍فقه سیاسی

هادی آتای

علیرغم روشن بودن هدف تاسیس دولتی بر مبنای "فقه شیعه" در اندیشه آیت الله خمینی در دوران قبل از انقلاب نارسایی در اداره حکومت مفهوم "مصلحت نظام" را جایگزین این ایده کرد.