نقل مطلب/مصاحبه

دیدگاه

آغاز دوران جدید در روابط ترکیه و ایران؟

حقی اویغور

در واقع ترکیه و ایران در خصوص قطب بندیهای شکل گرفته در منطقه در این اواخر، یک نگرانی مشترک دارند. تفاوت اساسی بین رویکرد این دو کشور، شیوۀ بیان و نحوۀ گفتار است.