نقل مطلب/مصاحبه

دیدگاه

ایدکس ٢٠٢١: کشور امارات با توسعه توانایی جنگ هوایی در پیِ چیست؟

خورشید دنگل

با توجه به اهمیت روزافزون پهپادهای خودکار و توانایی نبرد هوایی و با در نظر گرفتن شرایط منطقه، تمرکز کشوری نسبتاً کوچک مانند امارات بر توسعه توانایی های خود در این زمینه امری منطقی به نظر می رسد.

دیدگاه

تأثیر مبارزه با تروریسم بر مناسبات ترکیه و ایران

حقی اویغور

آنکارا که تخریب روابط خود با بازیگری مانند آمریکا را به دلیل سیاستهایش در رابطه با ی.پ.گ می ‌پذیرد، در صورت حمایت محرز ایران از پ.ک.ک، رویکرد خود نسبت به این کشور را تغییر خواهد داد.