نقل مطلب/مصاحبه

تحلیل اخبار

سد ایلی ‌سو فرصتی برای همگرایی منطقه ‌ای

حقی اویغور

ترکیه به عنوان کشور پیشرو منطقه، در بخشهای تکنولوژی کشاورزی و آبیاری نیز می تواند نقش کلیدی در حل مشکلات مشترک منطقه داشته باشد.

تحلیل اخبار

پیامدهای توافق صلح در افغانستان

حقی اویغور

در سیستم کنونی افغانستان، قدرت بین گروه های قومی معین تقسیم شده و برگزاری انتخابات دموکراتیک مفهوم چندانی ندارد.