نقل مطلب/مصاحبه

سیاست خارجی

امریکا با تحریم ظریف در پی چه اهدافی است؟

سرحان آفاجان

به نظر می رسد که امریکا قصد دارد صدای ظریف را خاموش کند.

دیدگاه

نگاهی گذرا به روابط ترکیه، ایران و پاکستان

ابراهیم العبادی

روابط میان آنکارا، تهران و اسلام آباد می تواند وارد مرحله تازه ای شود که لازمه و پیامد تحولات سیاسی، تهدیدها، خطرهای احتمالی و محورهای در حال تشکیل در منطقه است.