ویدیوها

تنش بین ترکیه و روسیه در ادلب

مهمت کوچ: ترکیه به هیچ وجه حاضر نخواهد ادلب را به رژیمی که آن را به غیر مشروع می داند، واگذار کند.

اهمیت ادلب برای ترکیه

مهمت کوچ: ترکیه از تصمیمش برای عقب راندن نیروهای رژیم اسد به منطقه توافق سوچی و ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع برای غیرنظامیان در ادلب کوتاه نخواهد آمد.