ویدیوها

تنش دیپلماتیک بین ترکیه و ایران بر سر عملیات سنجار

اویغور: وقتی مقامات رسمی کشور عراق این حق را به ترکیه می دهند که در مقابل عملیات گروه تروریستی پ.ک.ک از خود دفاع کند، دیگران حق ندارند در این مورد اظهار نظر کنند.