ویدیوها

خرید سامانۀ موشکی "اس ٤٠٠" روسی توسط ترکیه

معاون مدیر مرکز مطالعات ایرانی در آنکارا (ایرام): خرید سامانۀ "اس 400" نشانگر بهبود روابط بین ترکیه و روسیه است.