انتشارات

سیاست داخلی

حاشیه نشینی در خوزستان: چالشها و پیامدها

گروه سیاست داخلی

خوزستان یکی از کانونهای اصلی اعتراضات عمومی که پیوند تنگاتنگی با مسئله حاشیه نشینی در جامعه دارد، در چند سال اخیر بوده است.

سیاست خارجی

دکترین فشار حداکثری ترامپ: چالش پایدار مهار جمهوری اسلامی ایران

حسین آقاییمحمدحسین دهش ور

دولت ترامپ علاوه بر مهار کردن دامنه نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه، به دنبال تغییر رفتار و استراتژی آن و در صورت امکان براندازی آن است.