مطالعات امنیتی

دیدگاه

دگرگونی در دکترین امنیتی ایران و تنش میان ایران و آذربایجان

چاغتای بالجی

جمهوری اسلامی که سالهاست استراتژی «هلال شیعی» در منطقه را دنبال می کند، اکنون و در نتیجه تحولات اخیر در منطقه، خود را در معرض محاصره حلقه ای از خطرات و تهدیدها می بیند.

تحلیل اخبار

سهم ام تی ان در ساخت پهپادهای ایرانی

مراد اصلان

سهم روسیه، چین و کره شمالی در توسعه ظرفیت تسلیحاتی ایران امر پنهانی نیست، با این حال، نام شرکت ام تی ان برای اولین بار است که در زمینه انتقال فناوری به ایران در زمینه صنایع دفاعی شنیده می شود.