مطالعات امنیتی

مطالعات امنیتی

روسیه چگونه از بحران هسته ای ایران برای پیشبرد اهداف خود در اوکراین استفاده کرده است؟

هادی آتای

در حالی که اشغال اوکراین توسط روسیه، اروپا را با بزرگترین چالش امنیتی پس از جنگ جهانی دوم روبرو کرده، دور هشتم مذاکرات هسته‌ ای به نقطه ای حساس رسیده است. نقش روسیه در هر دوی این موضوعات به شدت محوری است.

دیدگاه

دگرگونی در دکترین امنیتی ایران و تنش میان ایران و آذربایجان

چاغتای بالجی

جمهوری اسلامی که سالهاست استراتژی «هلال شیعی» در منطقه را دنبال می کند، اکنون و در نتیجه تحولات اخیر در منطقه، خود را در معرض محاصره حلقه ای از خطرات و تهدیدها می بیند.