مطالعات امنیتی

تحلیل اخبار

انفجارها و آتش‌ سوزی های اخیر ایران

حقی اویغور

حوادث اخیر در کشور چه به صورت سایبری و چه به شکل دیگری صورت گرفته باشد، گویای این واقعیت است که جمهوری اسلامی با چالشهای جدیدی روبروست.

مطالعات امنیتی

نگاهی به عملیات پنجه عقاب ارتش ترکیه

حقی اویغور

ترکیه دیگر ممانعت از دسترسی اش به دریای اژه را قبول نخواهد کرد و یا به شکل‌ گیری گروه های متخاصم در مناطق مرزی خود اجازه نخواهد داد.