شیعه شناسی

شیعه شناسی

رویگردانی مردم از روحانيت در ایران پس از انقلاب

مشتاق الحلو

تا وقتی که روحانیت در نظام سیاسی کشور نقش داشته باشد، احتمال تنزل جایگاه روحانیون در جامعه افزایش خواهد یافت.

شیعه شناسی

اعتراضات جنوب عراق، نقطه عطف در تاریخ معاصر کشور

مشتاق الحلو

رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران سعی کردند این حوادث را به آمریکا و عربستان سعودی نسبت دهند، اما در حقیقت نیروی محرک معترضان، چیزی به جز یأس و ناامیدی نبود.