شیعه شناسی

شیعه شناسی

نگاهی به دیدگاه سروش درباره وحی

مشتاق الحلو

تفسير سروش از وحی نه تنها واکنش مخالفان، بلکه واکنش تعدادی از روشنفکران دینی و فلسفه پژوهان را نیز به دنبال داشت.

دیدگاه

ایران در دوراهی مصلحت گرایی و ‍فقه سیاسی

هادی آتای

علیرغم روشن بودن هدف تاسیس دولتی بر مبنای "فقه شیعه" در اندیشه آیت الله خمینی در دوران قبل از انقلاب نارسایی در اداره حکومت مفهوم "مصلحت نظام" را جایگزین این ایده کرد.