جامعه - فرهنگ

جامعه - فرهنگ

'مست عشق' و دعوای فقیه و صوفی

مشتاق الحلو

تباین میان متصدیان امور دینی، سیاسی و اجتماعی از یک طرف و جامعه از طرف دیگر، زنگ خطری است که اگر همچنان جدی گرفته نشود، آسیبهای زیادی را برای جامعه در پی خواهد داشت.

دیدگاه

نگاهی به ترجمه آثار ترکی به فارسی

امید باشار

در حالی که در دوره کلاسیک، ایران از نظر ادبی و فرهنگی ترکیه را تحت تأثیر خود قرار می داد، از دوره مدرن گرایی بدین سوی، برعکس، ترکیه ایران را تحت تأثیر قرار داده است.