خنثی شدن طرح ترور یک تاجر اسرائیلی در ترکیه گفت‌ وگو با مهمت کوچ، پژوهشگر مسایل خاورمیانه