Horasan-i Rezevi’de Varoşlaşma: Sorunlar ve Sonuçlar

Horasan-i Rezevi’nin merkezi olan Meşhed şehri, varoşlaşma açısından İran’da birinci sırada yer almaktadır. Meşhed nüfusunun %30’undan fazlası (yaklaşık 1,3 milyon) bu bölgelerde yaşamaktadır.

Kentleşme hızının ve göç hareketlerinin bir sonucu olarak varoşlaşma, genel itibarıyla bireylerin kentin sunduğu imkânlardan faydalanamaması ve kent yaşamına uyum sağlayamaması sonucu ortaya çıkan bir olgu olarak ele alınmaktadır. Bu olgu, kentlerde ekonomik ve sosyal sorunlara neden olarak kentin hem fiziksel hem de toplumsal yapısını etkilemektedir. Ekonomi alanında; işsizlik, kentlerarası eşit kentleşmeme, alt yapı hizmetlerinde sorun ve konut problemi oluşurken sosyal alanda özellikle göç eden bireylerin göç ettikleri kente uyum sağlayamaması ve yabancılaşma sorunları ortaya çıkmaktadır. Tüm bu sorunlar ise bireylerin şiddete ve suça yönelerek kent güvenliğini tehdit etmesine ve kentsel halk hareketlerine zemin hazırlamaktadır.

...

Varoşlaşma, Horasan-i Rezevi, Meşhed, Protestolar, Toplumsal ve Siyasal Çözülmeler

Huzistan’daki Su Krizine Bakış

İç Politika Koordinatörlüğü

Karun’dan su transfer projelerinin durdurulmaması ve su kaynakları yönetiminin daha çok lobilere ve etnik çıkarlara dayanması, Huzistan’ın hidropolitiğini daha girift bir hâle getirmektedir.

Kürdistan İlindeki Su Sorununa Stratejik Bir Bakış

İç Politika Koordinatörlüğü

Kürdistan ilinde kalkınma temelli su yönetiminin olmaması, bir yandan çevresel güvenliğin zayıflamasında diğer yandan da Kürtlerin sosyoekonomik durumlarının ağırlaşmasında büyük rol oynamaktadır.