İran’ın Siyasi Suçlar Kanunu

İÇ POLİTİKA 15.01.2018
Mehmet Koç Koordinatör, İç Politika

Modern dönemde siyasi suç kavramı ilk kez 1906 tarihli Meşrutiyet Anayasası ile İran’ın siyasal yaşamına girmiştir.

Özet

• Siyasi suçun genel kabul gören tam ve net bir tanımının yapılamamış olması devletlerin yapısına bağlı olarak siyasi suç içeriğinin değişkenlik göstermesiyle ilgilidir.
• Modern dönemde siyasi suç kavramı ilk kez 1906 tarihli Meşrutiyet Anayasası ile İran’ın siyasal yaşamına girmiştir.
• 1979 Anayasasında geçen siyasi suç maddesi İran Parlamentosunda birçok kez gündeme gelerek tartışılmış ancak bu suçun mahiyetinin netleştirilmesi konusunda sonuç alınamamıştır.
• İran’da Mayıs 2016’da yasalaşan Siyasi Suçlar Kanunu işlenen suçun devlet işlerinin ıslahı amacıyla işlenmiş olması ve anayasal düzenin temellerine zarar vermek amacı taşımaması gibi noktaların tespitini savcı ve yargıca bıraktığı için eleştirilmiştir.

Siyasi Suç Kanunu, 1906 Anayasası, 1979 Anayasası, siyasi suçlular, terör suçluları

İran’daki Protestolar ve Olası Etkileri

Mehmet Koç

İran krizler sarmalı denebilecek bir evrenin eşiğine gelmiş bulunmaktadır.

Genç Şairin Şaibeli Ölümü ve Huzistan’daki Gösteriler

Mehmet Koç

Etnik kimliklerin ulusal kimliğin önüne geçmesi ülke elitlerini endişelendirmektedir.