درباره ما

مرکز مطالعات ایرانی آنکارا  (ایرام) با هدف پژوهش دربارۀ ایران و مسایل مربوط به آن پایه گذاری شده ­است. ایرام در نظر دارد تا با بررسی ابعاد فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران، نتایج پژوهشهای خود را در اختیار افکار عمومی؛ چه داخل ترکیه و چه خارج از آن قرار دهد.

ترکیه و ایران ارتباط تنگاتنگی با همدیگر دارند. اما علیرغم روابط تاریخی عمیق و همسایگی، در برخی حوزه ­ها رقابت و برخوردی بین این دو کشور دیده می ­شود. از این رو، ایرام در صدد است با فعالیتهای خود، در جهت کاهش اختلافات و کمک به ایجاد بستر مناسب برای افزایش همکاری گام بردارد.

ایران یکی از قدیمی ­ترین و در عین حال یکی از پیچیده ترین کشورهای منطقه است. این کشور هم از لحاظ تاریخی و هم از نظر فرهنگی و اقتصادی، دارای مشابهتهای بسیار نزدیک با ترکیه می­ باشد. با این حال، هنوز آثار زیادی از میراث فرهنگی-تاریخی مشترک، کشف نشده باقی مانده­ اند. بررسی وضعیت اقتصادی، سیاسی و ویژگیهای فرهنگی-اجتماعی ایران که تقریبا در تمام موضوعات مربوط به خاورمیانه تمایل به ایفای نقشی فعال دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

اگرچه در ترکیه برخی دانشگاهیان، پژوهشگران و کارشناسان به صورت شخصی و یا در مؤسسات تحقیقاتی غیر متمرکز به مطالعه دربارۀ ایران می پردازند، و با اینکه رشتۀ زبان و ادبیات فارسی در پنج دانشگاه این کشور آموزش داده می ­شود، اما این فعالیتها نیازها را برآورده نمی کند و مطالعات مربوط به ایران در سطح مطلوب خود قرار ندارد. در کشورهای غربی مراکز ایران شناسی متعددی در حال فعالیتند، اما جای چنین مرکزی در ترکیه خالی بوده ­است و ایرام قصد دارد این خلأ را پر کند. یکی از اهداف ایرام توسعه بخشیدن به مطالعات ایران شناسی و کمک به سایر نهادها و مؤسسات فعال در این زمینه و حمایت از فعالیتهای دانشگاهی در این خصوص (دوره های آموزشی، پایان نامه ها، تحقیقات و…) است.

اهداف

با توجه به اینکه ایران به خصوص در سالهای اخیر در منطقه حضوری فعال داشته است، ایرام تلاش دارد تحلیلی صحیح و مبتنی بر واقعیت از سیاستهای داخلی و خارجی این کشور را ارائه دهد. ارائۀ اطلاعات صحیح از ساختارهای قانونی و سیاسی ایران و نیز بررسی تأثیرات متقابل، رقابتها و تفاوت دیدگاه ها میان نهادها و گروه های مختلف این کشور همگی در دایرۀ توجه ایرام قرار می گیرند. در راستای این اهداف، اطلاع رسانی صحیح به افکار عمومی و سازمانها و نهادهای ذیربط از اهمیت بسیاری برخوردار است.

چشم انداز

ایرام با هدف تهیۀ تحقیقات و مطالعات علمی و بیطرفانه در مورد ایران در سال ٢٠١۶ تأسیس گردید. همانگونه که از نام آن نیز پیداست، هدف اصلی این مرکز انجام پژوهشها در موضوعات مرتبط با ایران و کمک به شناخت این قدرت مؤثر منطقه ای است. ایرام امیدوار است که با انجام این فعالیتها زمینۀ مناسب را برای شناخت بهتر این کشور همسایه فراهم کند، سوء تفاهم را کاهش نماید و روابط همسایگی و همکاریهای دوجانبه را توسعه دهد.