İran’ın İdari Yapısı

İran’ın İdari Yapısı
Yazı boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz

Bir ülkenin idari yapısı ve yönetimi, o ülkenin kalkınma temellerinden olup hükûmetin verimliliğini ve kabiliyetini yansıtmaktadır. Genel bir tanımla idari yönetim kavramı, kamu görevlilerinin kamu düzenini sağlamak ve kamu yararını gözetmek amacıyla kamu gücü yetkilerini kullanarak tesis ettikleri bir dizi faaliyettir. Kamu yararı, kamu yöneticilerinin önceliği hâline geldiği takdirde toplumda gelişim de sağlanacaktır. Aslında bir ülkedeki yönetim sistemi ile idari yapı arasındaki uyum, söz konusu ülkenin ilerleme ve gelişme sürecine katkı sağlayacaktır. Nitekim yönetim sistemi, ülkenin ulusal plan ve programlarının başarı ve başarısızlığında önemli bir role sahiptir. İran’da ise idari kurumların örgütlenmesi, İslam Cumhuriyeti esaslarına dayalı bir model oluşturması bakımından özgünlükler taşımaktadır. Bu çalışmada, İran idari yapısının hukuksal çerçevesi çizilerek kamu yönetiminde karar alıcı mekanizmaların yasal statülerine yer verilmiştir. Ayrıca sistemin kendi iç dinamiklerine paralel olarak gelişen, politika yapımı sürecinde karar alma organlarının işleyişinde meydana gelen aksaklıklar da ortaya konmuştur.

....

(Bu rapor ilk defa İRAMONİT'in 4. sayısında yayımlanmıştır. Kurumsal iş birliği talepleriniz için info@iramcenter.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.)