İran ve Türkiye Turizm İlişkileri

İran ve Türkiye Turizm İlişkileri
Yazı boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz

Uluslararası ekonomik ilişkilerde en önemli makro değişkenlerden biri haline gelen, başlangıçta sadece döviz kazancı olarak düşünülen ve cari açığın en büyük kapatıcılarından biri sayılan turizm, geçtiğimiz son 20 yılda ekonomi-politik bir kavram haline gelmiştir. Turizm dış politikadan sosyal politikalara kadar birçok parametreyi etkileyen önemli bir olgudur. İran ekonomisinde son dönemde yaşanan değişim bölge ekonomisi üzerinde de önemli bir rol oynamıştır. Zira İran’ın miras aldığı köklü medeniyet ve kültürün yanı sıra nüfus yapısı, ekonomik geliri, turizme ve dış dünyaya olan aç yapısı ile önemli potansiyel ve imkânlara sahiptir. Bu bağlam bölgede yeni ekonomik denklemlerin ortaya çıkması, bölgenin iki önemli gücü olan İran ile Türkiye arasındaki turizm ilişkisinin de tekrar okunmasını gerekli kılmıştır. Bu potansiyellerin makro yapısının anlaşılması özellikle turizm ekonomisi perspektifinden planlanması gereken mikro temellere de şekil verecektir. Bu analiz, İran’ın hangi özelliklerinin Türkiye turizmi için potansiyel oluşturduğu, bu potansiyelin avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin neler olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin turizmden elde ettiği faydayı maksimize etmek için hangi politikaların uygulanması gerektiği ve benzeri sorulara cevap bulmaya imkân sağlayacaktır.

...